Miljöbilar i kommunen

Andel miljöbilar av totalt antal bilar i hela den geografiska kommunen

Kommentar

Trenden visar att andelen miljöbilar har ökat i Sundvall genom åren men att vi ligger 2 procentenheter under medelvärdet för större städer och till den bästa kommunen har vi långt kvar. Andelen miljöbilar har dock minskat något sedan 2015. Under 2018 infördes regler och styrmedel för att försöka påverka fordonsparken i mer miljövänlig riktning. Bonus-malus-systemet infördes 1 juli, vars syfte är att öka andelen miljöanpassade fordon.

Med större städer avses kommuner med 50 000-200 000 invånare och med en tätortgrad överstigande 70%. Med bästa stad avses staden med högst värde inom kategorin större städer. Miljöbilsdefinitionen ändrades 1 januari 2013.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00