Ekologiskt odlad åker

Andel ekologiskt odlad åker i Sundsvalls kommun

Mätområde Senaste värdet Datum
Sundsvall 10 2019
Större städer (ovägt medel) 21 2019
Bästa stad 45 2019
Datakälla: Kolada

Kommentar

Andelen ekologiskt odlad åker i Sundsvall 10 % 2019. Värdet ligger under medelvärdet för större städer (21 %) och långt ifrån Gävle som är den kommun med högst andel (45 %) inom kommungruppen.

Det nationella målet är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00