Växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser ton koldioxidekvivalenter per sektor

Utsläpp av växthusgaser ton koldioxidekvivalenter per sektor
Färgruta Industri (energi och processer)
Färgruta Transporter
Färgruta El och fjärrvärme
Färgruta Egen uppvärmning av bostäder och lokaler
Färgruta Arbetsmaskiner
Färgruta Avfall (inkl. avlopp)
Färgruta Jordbruk
Färgruta Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 1990
Senaste värdet:630366,5 ton CO2ekv (2017)
Utgångsvärde:1288321 ton CO2ekv (1990)

Kommentar

Utsläppen av växthusgaser i Sundsvall har minskat markant sedan 1990. Växthusgaserna i Sundsvall kommer främst från transporter, industriprocesser och energiförsörjning.

Siffrorna redovisar utsläpp i den geografiska kommunen, utsläpp utanför kommunen till följd av importvaror och internationella transporter ingår inte. Medan utsläppen i Sverige minskar har så utsläppen från konsumtion i Sverige i princip inte minskat sedan 1990-talets början, utsläppen sker i stället på andra håll i världen.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00