Växthusgaser per invånare

Ton koldioxidekvivalenter per invånare

Ton koldioxidekvivalenter per invånare
Färgruta Sundsvall
Färgruta Större städer (ovägt medel)
Färgruta Bästa stad
Datakälla: Kolada
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2005
Senaste värdet:6,38 ton/invånare (2017)
Utgångsvärde:12,45 ton/invånare (2005)
Målvärde:1 ton/invånare (2050)

Kommentar

Utsläppen av växthusgaser i Sundsvall 2017 motsvarar ca 6,4 ton koldioxidekvivalenter per invånare, något mer än medelvärdet för större städer. Det bör jämföras med att utsläppen av växthusgaser bör minskas till mindre är ett ton per person till år 2050 för att klara målet att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till under 1,5 grader.

Siffrorna redovisar utsläpp i den geografiska kommunen, utsläpp utanför kommunen till följd av importvaror och internationella transporter ingår inte. Medan utsläppen i Sverige minskar har så utsläppen från konsumtion i Sverige i princip inte minskat sedan 1990-talets början, utsläppen sker i stället på andra håll i världen.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00