Växthusgaser per invånare

Ton koldioxidekvivalenter per invånare

Ton koldioxidekvivalenter per invånare
Färgruta Sundsvall
Färgruta Större städer (ovägt medel)
Färgruta Bästa stad
Datakälla: Kolada
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2005
Senaste värdet:6,37 ton/invånare (2015)
Utgångsvärde:12,84 ton/invånare (2005)
Målvärde:2 ton/invånare (2050)

Kommentar

Utsläppen av växthusgaser i Sundsvall 2015 motsvarar ca 6,4 ton koldioxidekvivalenter per invånare, något mer än medelvärdet för större städer. Det bör jämföras med att utsläppen av växthusgaser bör minskas till högst 2 ton koldioxidekvivalenter per person och år till 2050 för att klara målet att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till högst 2 grader.

Siffrorna redovisar utsläpp i den geografiska kommunen, utsläpp utanför kommunen till följd av importvaror och internationella transporter ingår inte. Medan utsläppen i Sverige minskar när man använder ett geografiskt perspektiv, så har de inte minskat sedan 1990-talets början sett ur ett konsumtionsperspektiv.


Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00