Tungmetaller i avloppsslam

Medelhalten av bly, kadmium och kvicksilver i slam från reningsverk mg/ kg torrsubstans (mg/kg TS)

Mätområde Senaste värdet Datum
Bly 14,7 2018
Kadmium 0,7 2018
Kvicksilver 0,5 2018
Datakälla: Sundsvall Vatten

Kommentar

Gränsvärdet i slam är för kvicksilver 2,5 mg/kg TS, för kadmium 2 mg/kg TS, och för bly 100 mg/kg TS, allt slam har bly-, kvicksilver-, och kadmiumhalt halt understigande aktuella gränsvärden.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00