Tungmetaller i avloppsslam

Medelhalten av bly, kadmium och kvicksilver i slam från reningsverk mg/ kg torrsubstans (mg/kg TS)

Medelhalten av bly, kadmium och kvicksilver i slam från reningsverk mg/ kg torrsubstans (mg/kg TS)
Färgruta Kvicksilver
Färgruta Bly
Färgruta Kadmium
Datakälla: Sundsvall Vatten
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2000
Senaste värdet:0,3 mg/kg (2019)
Utgångsvärde:0,44 mg/kg (2000)

Kommentar

Gränsvärdet i slam är för kvicksilver 2,5 mg/kg TS, för kadmium 2 mg/kg TS, och för bly 100 mg/kg TS, allt slam har bly-, kvicksilver-, och kadmiumhalt halt understigande aktuella gränsvärden.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00