Svaveldioxid

Svaveldioxid årsmedelvärde

Diagrammet visar årsmedelvärde för svaveldioxid och mäts över tak i centrala Sundsvall

Svaveldioxid årsmedelvärde
Senaste värdet:0,44 µg/m³ (2019)
Målvärde:5 µg/m³ (2005)

Kommentar

Minskningen av svaveldioxid sedan början av 70-talet är ett av de främsta exemplen på de miljöförbättringar som har skett. De sjunkande halterna beror främst på att kommunen byggt ut fjärrvärmen och att industrin har minskat sina utsläpp. Från att i början av 70-talet legat kring 170 µg/m3 ligger nu nivåerna under 1 µg/m3. Nivån understiger kraftigt miljökvalitetsnormen för svaveldioxid på 100 µg/m3.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00