Partiklar

Partiklar (PM10), antal dygn över normvärdet

Diagrammet visar antal dygn som miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärden överskrids. Normen får överskridas 35 ggr.

Partiklar (PM10), antal dygn över normvärdet
Färgruta Köpmangatan (from 2011)
Färgruta Bergsgatan/E14 (from 2016)
Datakälla: Miljökontoret
Trend:Utvecklingen går åt fel håll försämring sedan 2002
Senaste värdet:26 antal (2019)
Utgångsvärde:25 antal (2002)
Miljökvalitetsnorm:35 antal ()

Kommentar

De senaste åren har partikelhalten sjunkit, framför allt på Köpmangatan (mätningar före 2011 är från Skolhusallén).

Kommunen och Trafikverket har infört flera åtgärder för att minska stofthalten. Genom dammbekämpning och en del andra åtgärder har halterna av partiklar minskat kraftigt. Men även vädret har stor påverkan på luftkvalitén. Därför går det inte att på bara något år säkert se effekterna av de åtgärder som kommunen vidtagit.

Mätstationen vid gamla E4 har avvecklats. Vi har under 2016 börjat mäta på Bergsgatan/E14.

Under 2017 har vi inte fått pålitliga värden från Bergsgatan. Vi har dock indikationer på att det kan ha varit fler än 35 överskridanden under året. Även under 2018 och 2019 hade vi driftsproblem.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00