Partiklar

Partiklar (PM10), antal dygn över normvärdet

Diagrammet visar antal dygn som miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärden överskrids. Normen får överskridas 35 ggr.

Partiklar (PM10), antal dygn över normvärdet
Färgruta Köpmangatan (from 2011)
Färgruta E4 vid kasinot
Datakälla: Miljökontoret
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2002
Senaste värdet:3 antal (2016)
Utgångsvärde:25 antal (2002)
Miljökvalitetsnorm:35 antal ()

Kommentar

De senaste åren har partikelhalten sjunkit, framför allt på Köpmangatan (mätningar före 2011 är från Skolhusallén).

Kommunen och Trafikverket har infört flera åtgärder för att minska stofthalten. Genom dammbekämpning, bussar som delvis går på el och en del andra åtgärder har halterna av partiklar minskat kraftigt. Men även vädret har stor påverkan på luftkvalitén. Därför går det inte att på bara något år säkert se effekterna av de åtgärder som kommunen vidtagit.

Mätstationen vid gamla E4 kommer att avvecklas. Vi har under 2016 börjat mäta på Bergsgatan/E14.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00