Kvävedioxidhalt, årsmedelvärde

Kvävedioxidhalten över tak i centrum, årsmedelvärde.

Datum Värde
2006 14
2007 12
2008 13
2009 12
2010 11
2011 14
2012 13
2013 13
2014 12
2015 18
2016 18
2017 10
2018 11
Datakälla: Miljökontoret

Kommentar

Nivåerna av kvävedioxid över tak i Sundsvalls centrum ligger under miljökvalitetsnormen som är 40 µg/m³ som årsmedelvärde. Nivåerna ligger också under miljömålet till 2010 på 20 µg/m³. Mätningarna visar på att minskningen under 1990-talet har avstannat och att värdena nu ligger på samma nivå eller att de ökar något. Orsaken är sannolikt att medan trafiken har legat på samma nivå så har utsläppen från bilarna ökat under de senaste åren på grund av att andelen dieselbilar ökar.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00