Kvävedioxid

Kvävedioxid antal dygn över normvärdet

Diagrammet visar antal dygn som miljökvalitetsnormen överskrids, miljökvalitetsnorm innebär att normvärdet 60 mikrogram/m3 får överskridas högst 7 dygn per år.

Mätområde Senaste värdet Datum
Bergsgatan/E14 (from 2016) 0 2019
Köpmangatan (from 2011) 0 2019
Datakälla: Miljökontoret

Kommentar

Viktigaste källan till kvävedioxid är vägtrafik och indikatorn visar halterna av kvävedioxid i trafikmiljöer i Sundsvalls centrum.

Under 2015 har miljökvalitetsnormerna inte överskridits vid någon av stationerna. Det är en klar förbättring från tidigare år. I juni 2014 slutade stadsbussarna att köra med diesel och i december 2014 togs den nya bron för E4 utanför staden i bruk. Dessa två åtgärder har bidragit till att minska halterna av kvävedioxid betydligt.

Tidigare gjordes mätningarna på Skolhusallén, sedan 2011 sker mätningarna på Köpmangatan. Under en period mättes även kvävedioxid längs dåvarande E4.

Numera mäter vi på Köpmangatan och Bergsgatan.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00