Kvävedioxid

Kvävedioxid antal dygn över normvärdet

Diagrammet visar antal dygn som miljökvalitetsnormen överskrids, miljökvalitetsnorm innebär att normvärdet 60 mikrogram/m3 får överskridas högst 7 dygn per år.

Kvävedioxid antal dygn över normvärdet
Färgruta Köpmangatan (from 2011)
Färgruta E4 vid kasinot
Datakälla: Miljökontoret
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2011
Senaste värdet:1 antal (2016)
Utgångsvärde:11 antal (2011)
Miljökvalitetsnorm:7 antal ()

Kommentar

Viktigaste källan till kvävedioxid är vägtrafik och indikatorn visar halterna av kvävedioxid i trafikmiljöer i Sundsvalls centrum.

Under 2015 har miljökvalitetsnormerna inte överskridits vid någon av stationerna. Det är en klar förbättring från tidigare år. I juni 2014 slutade stadsbussarna att köra med diesel och i december 2014 togs den nya bron för E4 utanför staden i bruk. Dessa två åtgärder har bidragit till att minska halterna av kvävedioxid betydligt.

Tidigare gjordes mätningarna på Skolhusallén, sedan 2011 sker mätningarna på Köpmangatan.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00