Föroreningar

Bensen , kvävedioxid, partiklar, svaveldioxid, växthusgaser, tungmetaller i avloppsslam

Luftföroreningar är ett problem i Sundsvall, utsläpp av klimatgaser bidrar till växthuseffekten medan lokala utsläpp av bl a partiklar och kvävedioxid medför en rad hälsoproblem. En lång industrihistoria har gett ett arv av gamla miljösynder. Gamla avfallstippar, förorenad mark industriområden och förorenade bottnar i Sundsvallsbukten är uppgifter som kommunen arbetar hårt för att restaurera. Såväl kommunen som industrierna har gjort stora insatser för att komma till rätta med miljöföroreningarna och betydande förbättringar har uppnåtts.

Indikatorer

Bensen

Indikator Fö.2 Bensen, veckomedelvärde
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2004-05-09
Senaste värdet: 0,8 µg/m³2016-12-31

Svaveldioxid

Indikator Fö.3 Svaveldioxid årsmedelvärde
Senaste värdet: 0,44 µg/m³2019

Kvävedioxidhalt, årsmedelvärde

Indikator Fö.4 Kvävedioxidhalten över tak i centrum, årsmedelvärde.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2006
Senaste värdet: 10 µg/m³2019

Partiklar

Indikator Fö.5 Partiklar (PM10), antal dygn över normvärdet
Trend: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2002
Senaste värdet: 26 antal2019

Kvävedioxid

Indikator Fö.6 Kvävedioxid antal dygn över normvärdet
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2011
Senaste värdet: 0 antal2019

Växthusgaser

Indikator Fö.7 Utsläpp av växthusgaser ton koldioxidekvivalenter per sektor
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 1990
Senaste värdet: 630366,5 ton CO2ekv2017

Växthusgaser per invånare

Indikator Fö.8 Ton koldioxidekvivalenter per invånare
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2005
Senaste värdet: 6,38 ton/invånare2017

Tungmetaller i avloppsslam

Indikator Fö.9 Medelhalten av bly, kadmium och kvicksilver i slam från reningsverk mg/ kg torrsubstans (mg/kg TS)
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2000
Senaste värdet: 0,3 mg/kg2019

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00