Energianvändning i Sundsvall (Mwh)

Eftersom vissa energikategorier är sekretessbeslagda redovisas endast totalen

Datakälla: SCB
Senaste värdet:8894721 (2017)
Utgångsvärde:7150070 (2009)

Kommentar

Diagrammet visar en ökning av energianvändning mellan 2009 och 2010. Ökningen kan förklaras med att det rådde lågkonjunktur 2009. Under 2015 och 2016 har energianvändnigen minskat något, för att sedan öka något under 2017. Statistiken har ungefär ett års fördröjning.

Redovisningen av den kommunala energistatistiken från 2009 och framåt skiljer sig från tidigare år, äldre data är därför svårt att jämföra med. Energianvändningen i Västernorrland är generellt sett hög sett till invånareantalet, vilket beror på länets industristruktur.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00