Hushållsavfall, mängd

Hushållsavfall kg per invånare

Nyckeltalet visar mängd hushållsavfall per invånare. Sundsvall jämförs med medelvärde för riket.

Hushållsavfall kg per invånare
Färgruta Sundsvall
Färgruta Riket
Datakälla: Avfall sverige Reko Sundsvall
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2008
Senaste värdet:447 kg/inv (2016)
Utgångsvärde:453,9 kg/inv (2008)
Målvärde:446,5 kg/inv (2020)

Kommentar

Diagrammet visar att Sundsvall under en tid har producerat en mängd hushållsavfall som är ungefär i samma storleksordning som medeltal för riket. Avfallsmängderna har ökat mellan 2012 och 2015, men 2016 är avfallsmängderna nu nere på samma nivå som 2012.

Minskningen i avfallsmängder för 2016 beror sannolikt både på en faktisk minskning och problem med dataunderlag. Det har varit problem men rapporteringen av korrekta vikter från entreprenören vad gäller mat- och restavfall. Den minskade mängden grovavfall ser däremot ut att stämma, här är förklaringen sannolikt att mer gått till återbruk eftersom större mängder har lämnats till Erikshjälpen jämfört med tidigare år. Hur stor den faktiska minskningen av avfallmängderna är kommer får kommande års statistik visa.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00