Hushållsavfall, avfallsfraktioner

Antal ton hushållsavfall per avfallskategori.

Nyckeltalet visar totalt antal ton hushållsavfall i Sundsvall per år. Avfallet är uppdelat i kategorier i enlighet med Sveriges ekokommuners nyckeltal.

Mätområde Senaste värdet Datum
Kärl-och säckavfall 18804 2019
Grovavfall 18522 2019
Tidningspapper 2072 2019
Glas 2150 2019
Wellpapp/kartong 1897 2019
Plast 965 2019
Metall 236 2019
Totalt 44646 2019
Datakälla: Reko Sundsvall

Kommentar

Under 2016 och 2017 har avfallsmängderna minskat. Skillnaderna mot föregående år återfinns främst inom grovavfall men även mat- och restavfall. Vad gäller den minskade mängden grovavfall är förklaringen sannolikt att mer gått till återbruk än tidigare eftersom större mängder har lämnats till Erikshjälpen jämfört med tidigare år. Under 2018 ökar avfallsmängderna igen men sjunker något under 2019.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00