Hushållsavfall, avfallsfraktioner

Antal ton hushållsavfall per avfallskategori

Nyckeltalet visar totalt antal ton hushållsavfall i Sundsvall per år. Avfallet är uppdelat i kategorier i enlighet med Sveriges ekokommuners nyckeltal.

Antal ton hushållsavfall per avfallskategori
Färgruta Kärl-och säckavfall
Färgruta Grovavfall
Färgruta Tidningspapper
Färgruta Glas
Färgruta Wellpapp/kartong
Färgruta Plast
Färgruta Metall
Datakälla: Reko Sundsvall
Trend:Utvecklingen går åt fel håll försämring sedan 2011
Senaste värdet:43565 ton (2016)
Utgångsvärde:42850 ton (2011)

Kommentar

Diagrammet visar en svagt positiv förändring mellan 2011 och 2012, därefter har avfallmängderna ökat fram till 2015. Under 2016 har avfallsmängderna minskat, det beror sannolikt både på en faktiskt minskning och problem med dataunderlag. Skillnaderna mot föregående år återfinns främst inom grovavfall men även mat- och restavfall. Det har varit problem men rapporteringen av korrekta vikter från entreprenören vad gäller mat- och restavfall. Den minskade mängden grovavfall ser däremot ut att stämma, här är förklaringen sannolikt att mer gått till återbruk eftersom större mängder har lämats till Erikshjälpen jämfört med tidigare år. Hur stor den faktiska minskningen av avfallmängderna är kommer får kommande års statistik visa.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00